سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایران جاوید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دایره زنگی.....

_الو؟؟؟آقا محمد؟مجیدی هستم قربان اگه لطف کنید امشب برای تنظیم ماهوارمون بیاید ممنون میشم...

...............................................................

همون شب......

-------------------------

_ممد تصویر اومد؟؟؟

_نه حاجی.فک کنم منطقه کوره سیگنال نمیده...آهان اومد....

..............................................................

دو ماه بعد......

---------------------

_الو؟؟؟آقا محمد؟مجیدی هستم قربان اگه لطف کنید امشب برای تنظیم ماهوارمون بیاید ممنون میشم.آخه دیروز پلیس اومد جمشون کرد.....

.............................................................

همون شب.....

----------------------

_مرسی آقا محمد چه قد تقدیم کنم؟

_قابلی نداره.سر جم 70تومن میشه.

_ای بابا چه قد گرون

_چون اماکن گیر میده گرون شده دیگه

..........................................................

دو روز بعد......

------------------------

_بابا با تو کار دارن.....

_بله بفرمایید؟

_از اماکن مزاحم میشم لطفا تا دو روزه دیگه همه ی وسایله ماهوارتون رو تحویل بدید.ما دیشتون رو بردیم...

.......................................................

سه ماه بعد......

------------------------

_خانم اون شماره ی آقا محمد بیار دمه عیده زنگ بزنیم بیاد وصل کنه....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

این جور که معلومه این داستان حالا حالا ها ادامه داره.......