سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایران جاوید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

ستایش وطن....

ای ایران.....

خود می دانی به هر ریسمانی که آویختیم برید ولی تنهایت نگذاشتیم به هر شاخه ای که نشستیم شکست ولی برای آبادی تو تلاش کردیم بر هر ستونی که تکیه زدیم افتاد ولی برای وجب وجب خاک تو جنگیدیم...

ای وطن.....

خود می دانی چون دوستی صدیق هرگاه خواستی حاضر شدیم هرگاه صدا زدی پاسخ دادیم تا برای تو پشتیبان باشیم...

ای وطن پاینده من.....

خود می دانی تویی مالک همه بهترین های مایی از تو امن تر به ما نیست پس امانت دار احساسات صادقانه ما باش...